product category image

Планински туризъм

Застраховат се туристи за събития, настъпили в планината на територията на България.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката „Планински туризъм” е доброволна и покрива здравето, живота и телесната цялост на български и чуждестранни лица за събития, настъпили в планините на територията на Република България.

Застраховката може да бъде сключена индивиуално, групово или семейно. Застраховат се лица до 65 годишна възраст, а за тези над 65 години се прилагат завишения. По тази застраховка отговорността на Застрахователя е да покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахованото лице, вследствие злополука или акутно заболяване, лекувани в страната и са в зависимост от покритите рискове.

Териториален обхват на покритието:

Застрахователният договор покрива събития настъпили с туристи в планината на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?

Основни рискове:

  • Медицински разноски;
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране от Планинската спасителна служба (ПСС)

Допълнителни рискове:

  • Смърт, вследствие злополука в планината
Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
  • Застраховката покрива любителско каране на ски и сноуборд по маркирани и обозначени писти;
  • Издирване, спасяване и транспортиране от ПСС, съгласно подписан договор с ПСС при БЧК;
  • Застраховката може да сключи за срок от 1 ден до една година;
  • Възможност за избор на застрахователна сума;
  • Гарантираме 100% заплащане на направените разходи, защото е без самоучастие от страна на застрахования.
Цена

Застрахователната премия е сумата, която Застраховащият заплаща на Застрахователя и срещу която се покриват договорените в полицата рискове. Цената на застраховката се определя на база утвърдената тарифа на дружеството и индивидуалните нужди на Застрахования.

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Често задавани въпроси

Важи ли застраховката, ако се контузя по време на излет в планината?

Застраховката е валидна, в случаите, когато излета е осъществен по маркирани и обозначени туристически маршрути или еко пътеки. Злополуки, настъпили извън обозначените туристически пътеки, не са покрити по общите условия.