GDPR

Prezenta politică stabilește condițiile și termenii prin care persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Lev Ins Insurance Company AD (”Lev Ins”, ”Compania”, ”Noi”), își pot exercita drepturile în acord cu legislația pentru protecția datelor cu caracter personal. 

Capitolul 1: CONDIȚII GENERALE

1.1. LEV INS prelucrează, stochează și protejează datele personale colectate în cursul activităților sale, în mod transparent, legal și în conformitate cu scopurile pentru care datele sunt colectate.

    1.2. Prezenta politică se aplică și modului în care angajații Societății prelucrează datele cu caracter personal în scopul distribuției produselor de asigurare, încheierii de asigurări, îndeplinirii obligațiilor din contractele de asigurare și soluționării dosarelor de daună din contractele de asigurare ca parte a obligațiilor acestora de serviciu. Angajații sunt obligați să respecte următoarele principii atunci când prelucrează date cu caracter personal:

    1.2.1 Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal și cu bună credință.

    1.2.2 Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri concrete, bine definite și legitime sau în scopuri similare și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

    1.2.3 Datele cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate în gestionarea resurselor umane sunt strict legate și nu depășesc scopurile pentru care sunt prelucrate.

    1.2.4. Datele personale sunt exacte și, dacă este necesar, actualizate.

    1.2.5 Datele cu caracter personal vor fi șterse sau corectate atunci când se constată că sunt inexacte sau incompatibile cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

    1.2.6 Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pentru o perioadă nu mai mare decât este necesară scopurilor pentru care datele sunt prelucrate.

1.3. Angajații care prelucrează date cu caracter personal urmează o pregătire inițială și periodică privind confidențialitatea și se familiarizează cu legislația aplicabilă.

1.4. Toate datele cu caracter personal și alte informații prin care o persoană fizică poate fi identificată vor fi colectate și prelucrate numai dacă este necesar și în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționarului, cu condiția ca astfel de activități să fie desfășurate în cadrul competențelor angajatului și în conformitate cu cerințele legale pentru protecția datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL 2: DEFINIȚII

Definițiile enumerate mai jos au următoarele semnificații:

Date personale” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau o persoană fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici, specifice pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, intelectuală, economică, culturală sau socială a respectivului individ;

Profilare” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, sub forma utilizării datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică și, în special, pentru a analiza sau previziona aspecte legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale ale respectivei persoane fizice, starea sa economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, încrederea, comportamentul, localizarea sau deplasarea;

Persoană vizată” înseamnă o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator precum numele, codul numeric personal, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici specifice naturii, fiziologiei, geneticii , identității mentale, intelectuale, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane fizice;

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal sau o selecție de date cu caracter personal prin mijloace automate sau prin alte mijloace precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea de către transmiterea, diseminarea sau în alt mod prin care datele să devină accesibile, aranjarea sau combinarea, restricționarea sau distrugerea;

CAPITOLUL 3: DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE PRIVIND DATELE PERSONALE

Persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele lor personale:

1. Dreptul de acces;

2. Dreptul la corectare;

3. Dreptul la portabilitatea datelor;

4. Dreptul de a fi șters (dreptul de a fi uitat);

5. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;

6. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal;

7. Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea.

 

Dreptul de acces

2.1 La cerere, Lev Ins furnizează persoanei vizate următoarele informații:

   2.1.1 confirmarea faptului dacă Lev Ins prelucrează sau nu datele personale ale persoanei respective;

   2.1.2 o copie a datelor cu caracter personal ale persoanei prelucrate de Lev Ins, în cazul în care aceasta nu încalcă drepturile și interesele legitime ale altor persoane și

   2.1.3 o explicație a datelor prelucrate. Explicația de la art. 2.1.3 include următoarele informații despre datele personale prelucrate de Lev Ins: 2.2.1 scopurile prelucrării;

2.2.2 categoriile relevante de date cu caracter personal;

2.2.3 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

2.2.4 acolo unde este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal și, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;

2.2.5 existența dreptului de a solicita corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a obiecta la o astfel de prelucrare;

2.2.6 dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere;

2.2.7 în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de către persoana vizată, orice informații disponibile despre sursa lor;

2.2.8 existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea, și informații despre logica utilizată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale acestei prelucrări pentru persoana vizată;

2.2.9 atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

Explicația datelor procesate include informațiile pe care Lev Ins le oferă persoanelor vizate printr-o notificare de confidențialitate. La cererea persoanei vizate, Lev Ins poate furniza o copie a datelor cu caracter personal care sunt procesate.

Atunci când furnizează o copie a datelor cu caracter personal, Lev Ins nu poate divulga următoarele categorii de date:

3.2.1 date cu caracter personal ale terților, cu excepția cazului în care au fost de acord în mod expres cu acest lucru,

3.2.2 date care constituie un secret comercial, proprietate intelectuală sau confidențial informații,

3.2.3 alte informații care sunt protejate conform legislației aplicabile. Acordarea accesului la persoanele vizate nu poate afecta negativ drepturile și libertățile terților sau poate duce la încălcarea unei obligații de reglementare a Lev Ins. În cazul în care solicitările de acces sunt în mod vădit nerezonabile sau excesive, în special din cauza recurenței lor, Lev Ins poate percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative de furnizare a informațiilor. Lev Ins evaluează, de la caz la caz, dacă o cerere este vădit nefondată sau excesivă.

4.3 În cazul în care o cerere de acces la datele cu caracter personal este vădit nefondată, Lev Ins poate refuza accesul, justificând refuzul acesteia și informând persoana vizată. a dreptului său.să depună o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul de rectificare

5.1. Persoanele vizate pot solicita rectificarea datelor lor personale prelucrate de Lev Ins, în cazul în care acestea din urmă sunt inexacte sau incomplete.

5.2. În cazul aprobării cererii de rectificare a datelor cu caracter personal, Lev Ins va notifica ceilalți destinatari cărora le-au fost dezvăluite datele (de exemplu, autorități publice, furnizori de servicii), astfel încât să poată reflecta modificările.

Dreptul de a fi șters („dreptul de a fi uitat”)

6.1. La cerere, Lev Ins este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă sunt prezente oricare dintre următoarele motive:

    6.1.1 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

    6.1.2 persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

    6.1.3 persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru ca prelucrarea să aibă prioritate;

     6.1.4 persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct.

    6.1.5 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

    6.1.6 datele trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală a Lev Ins;

    6.1.7  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale către copii în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

6.2 Lev Ins nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și dreptului la informație;
 • pentru respectarea unei obligații legale a Lev Ins, care necesită prelucrare;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679;
 • în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care dreptul de ștergere este posibil să îl facă imposibil sau împiedică grav prelucrarea;
 • sau pentru a stabili, exercita sau apăra unele revendicări legitime.

Dreptul de a limita prelucrarea

7.1. Persoana vizată are dreptul de a solicita restricționarea privind prelucrarea atunci când există oricare dintre următoarele motive:

    7.1.1 exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

    7.1.2 prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată nu dorește ștergerea datelor cu caracter personal, ci solicită restricționarea utilizării acestora;

    7.1.3 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le cere pentru stabilirea, exercitarea sau protecția revendicărilor legale;

    7.1.4 Persoana vizată s-a opus prelucrării pe baza interesului legitim al Lev Ins și este în curs de desfășurare o anchetă pentru a stabili dacă temeiurile legale ale operatorului au prioritate față de interesele persoanei vizate.

7.2. Lev Ins poate prelucra date cu caracter personal, a căror prelucrare este limitată, numai în următoarele scopuri:

 1. pentru stocarea datelor
 2. cu acordul persoanei vizate;
 3. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cerințelor legale;
 4. pentru protejarea drepturilor altor persoane fizice; sau
 5. din motive de importanță publică.

7.3. Atunci când persoana vizată a solicitat restricționarea prelucrării și a oricăruia dintre motivele prevăzute la art. 7.1. mai sus, Lev Ins l-a informat înainte de ridicarea restricției de procesare.

Dreptul la portabilitatea datelor

8.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele personale în legătură cu aceasta și pe care le-a furnizat către Lev Ins, într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat.

8.2. La cerere, aceste date pot fi transferate către un alt operator desemnat de persoana vizată, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic.

8.3. Persoana vizată poate exercita dreptul de portabilitate în următoarele cazuri:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate;
 2. prelucrarea se bazează pe o obligație contractuală;
 3. prelucrarea se efectuează într-un mod automat.

8.4. Dreptul la portabilitate nu poate influența negativ drepturile și libertățile altora.

Dreptul de a obiecta

9.1. Persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor sale personale de către Lev Ins dacă datele sunt prelucrate din unul dintre următoarele motive:

9.1.1 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea competențelor oficiale conferite operatorului;

9.1.2 prelucrarea este necesară în scopuri legate de interesele legitime ale Lev Ins sau ale unei terțe părți;

9.1.3 prelucrarea datelor include efectuarea de profiluri.

9.2. Operatorul încetează prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că există temeiuri legale imperioase pentru continuarea acestuia, care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau protecția revendicărilor legale.

Dreptul de a obiecta împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct

10.1. Atunci când se prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop, inclusiv în ceea ce privește efectuarea de profiluri în legătură cu marketingul direct.

10.2. Atunci când persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se sistează.

Dreptul la intervenția umană în luarea automatizată a deciziilor

11.1. În cazurile în care Lev Ins ia decizii individuale automatizate, inclusiv sau exclusiv efectuarea de profiluri, care au consecințe juridice pentru persoane fizice sau le afectează în mod semnificativ într-un mod similar, aceste persoane pot solicita o revizuire a deciziei prin intervenția umană, precum și să își exprime propriul punct de vedere.

11.2. Lev Ins oferă persoanelor supuse procesului decizional automatizat informații esențiale despre logica utilizată, precum și cu privire la semnificația și consecințele prevăzute ale acestei prelucrări pentru persoana respectivă.

CAPITOLUL 4: PROCEDURA DE EXERCITARE A DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

12.1. Persoanele vizate pot exercita drepturile prevăzute în prezentele reguli prin trimiterea unei cereri de exercitare a dreptului respectiv.

12.2. Cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate pot fi depuse după cum urmează:

 1. Pe cale electronică la următoarea adresă opd@moc.sni-vel;
 2. Într-un sediu LEV INS;
 3. Prin poștă, pe adresa Sediului Central LEV INS: Sofia, bd. Cherni Vrah 51D.

112.3. Cererea pentru exercitarea drepturilor de date cu caracter personal  trebuie să conțină următoarele informații:

 1. Datele de identificare a persoanei - numele și CNP / numărul poliței / codul de client;
 2. Datele de contact – adresa, telefon, adresă de poștă electronică;
 3. Cererea – descrierea solicitării.

13.1 Lev Ins furnizează informații despre acțiunile întreprinse în legătură cu o cerere de exercitare a drepturilor subiecților în termen de o lună de la primirea acesteia.

13.2. Dacă este necesar, această perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, luându-se în considerare complexitatea și numărul de cereri de la o anumită persoană. Lev Ins va informa persoana cu privire la o astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, indicând motivele întârzierii.

13.3. Lev Ins nu este obligat să răspundă la o cerere în cazul în care nu poate identifica persoana vizată.

13.4. Lev Ins poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare verificării identității persoanei vizate atunci când există îngrijorări întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

13.5. În cazul în care cererea este depusă prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate, dacă este posibil, prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care persoana vizată a solicitat altfel.