Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa warunki i kolejność, w jakich osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Lev Ins Insurance Company AD (Lev Ins, Spółka, My), mogą wykonywać swoje prawa zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. dane.

CZĘŚĆ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Lev Ins przetwarza, przechowuje i chroni dane osobowe zebrane w toku swojej działalności w sposób przejrzysty, zgodny z prawem i zgodnie z celami, dla których dane te są gromadzone.

    1.2. Polityka ta dotyczy również sposobu, w jaki pracownicy Spółki przetwarzają dane osobowe w celu dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, zawierania ubezpieczeń, wypełniania zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia w ramach wykonywanych przez nich obowiązków pracowniczych. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad przy przetwarzaniu danych osobowych:

    1.2.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem iw dobrej wierze.

    1.2.2 Dane osobowe są zbierane w konkretnych, dobrze zdefiniowanych i prawnie uzasadnionych celach lub celach o podobnym charakterze i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

    1.2.3 Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi są istotne, związane i nie przekraczające celów, w jakich są przetwarzane.

    1.2.4. Dane osobowe są dokładne i, jeśli to konieczne, aktualizowane.

    1.2.5 Dane osobowe zostaną usunięte lub poprawione, gdy okaże się, że są one niedokładne lub niezgodne z celami, dla których są przetwarzane.

    1.2.6 Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

1.3. Pracownicy przetwarzający dane osobowe przechodzą wstępne i okresowe szkolenia z poufności oraz zapoznają się z obowiązującym prawem.

1.4. Wszelkie dane osobowe i inne informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę, są gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to wymagane i w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków urzędnika, o ile czynności te są wykonywane w ramach uprawnień przysługujących urzędnikowi. Pracownika oraz zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

CZĘŚĆ 2: DEFINICJE

Następujące definicje mają następujące znaczenie:

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

"profilowanie" oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się tej osoby fizycznej;

"podmiot danych" oznacza osobę fizyczną, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

"przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawie danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, ograniczanie lub niszczenie;

CZĘŚĆ 3: PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

Prawo dostępu;
Prawo do sprostowania;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Prawo podmiotu danych do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prawo dostępu

2.1. Na żądanie Lev Ins przekazuje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

2.1.1 potwierdzenie, czy Lev Ins przetwarza dane osobowe danej osoby, czy nie;

2.1.2 kopię danych osobowych osoby, które są przetwarzane przez Lev Ins, o ile nie narusza to praw i prawnie uzasadnionych interesów innych osób, oraz

2.1.3 wyjaśnienie przetwarzanych danych.

2.2. Wyjaśnienie z art. 2.1.3 zawiera następujące informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Lev Ins:

2.2.1 cele przetwarzania;

2.2.2 odpowiednie kategorie danych osobowych;

2.2.3 odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

2.2.4 o ile to możliwe, zamierzony okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

2.2.5 istnienie prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

2.2.6 prawo do odwołania się do organu nadzorczego;

2.2.7 jeżeli dane osobowe nie są zbierane przez osobę, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

2.2.8 istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz informacje o zastosowanej logice, a także znaczenie i zamierzone konsekwencje tego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

2.2.9 jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

2.3. Wyjaśnienie przetwarzanych danych obejmuje informacje, które Lev Ins przekazuje osobom, których dane dotyczą, za pośrednictwem informacji o polityce prywatności.

3.1. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Lev Ins może dostarczyć kopię przetwarzanych danych osobowych.

3.2. Przekazując kopię danych osobowych, Lev Ins nie może ujawniać następujących kategorii danych:

3.2.1 dane osobowe osób trzecich, chyba że wyraziły na to wyraźną zgodę;

3.2.2 dane stanowiące tajemnicę handlową, własność intelektualną lub informacje poufne;

3.2.3 inne informacje, które są chronione na mocy obowiązującego prawa.

3.3. Przyznanie dostępu osobom, których dane dotyczą, nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich ani prowadzić do naruszenia prawnego obowiązku Lev Ins.

4.1. Jeżeli wnioski o dostęp są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalność, Lev Ins może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych związanych z dostarczeniem informacji.

4.2. Lev Ins ocenia indywidualnie w każdym przypadku, czy wniosek jest ewidentnie bezzasadny lub nadmierny.

4.3 W przypadku, gdy wniosek o dostęp do danych osobowych jest ewidentnie bezzasadny, Lev Ins może odmówić dostępu, uzasadniając swoją odmowę i informując osobę, której dane dotyczą, o jej prawie do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych.

Prawo do dostosowania

5.1. Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać sprostowania ich danych osobowych przetwarzanych przez Lev Ins, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

5.2. Po spełnieniu prośby o sprostowanie danych osobowych, Lev Ins powiadamia innych odbiorców, którym dane zostały ujawnione (np. Organy publiczne, usługodawcy), aby mogli odzwierciedlić zmiany.

Prawo do usunięcia („prawo usunięcia danych”)

6.1. Na żądanie Lev Ins jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi którakolwiek z następujących przyczyn:

6.1.1 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

6.1.2 osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

6.1.3 osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma prawnie uzasadnionych podstaw, aby przetwarzanie było nadrzędne;

6.1.4 osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6.1.5 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

6.1.6 dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z prawnego obowiązku Lev Ins;

6.1.7 dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego na rzecz dzieci w rozumieniu art. 8 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

6.2 Lev Ins nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, o ile przetwarzanie jest niezbędne:

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i prawa do informacji;
w celu wywiązania się z prawnego obowiązku Lev Ins, który wymaga przetwarzania;
ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679;
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudniać przetwarzanie;
lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

7.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi którakolwiek z następujących podstaw:

7.1.1 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

7.1.2 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;

7.1.3 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

7.1.4 Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionego interesu Lev Ins i trwa dochodzenie, czy podstawa prawna administratora ma pierwszeństwo przed interesami osoby, której dane dotyczą.

7.2. Lev Ins może przetwarzać dane osobowe, których przetwarzanie jest ograniczone, wyłącznie w następujących celach:

do przechowywania danych
za zgodą osoby, której dane dotyczą;
w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
ochrona praw innej osoby fizycznej; lub
z ważnych powodów interesu publicznego.

7.3. Gdy osoba, której dane dotyczą, zwróciła się o ograniczenie przetwarzania i którakolwiek z podstaw na podstawie art. 7.1. powyżej, Lev Ins poinformował go przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

8.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które dostarczyła firmie Lev Ins, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

8.2. Na żądanie dane te mogą zostać przekazane innemu administratorowi wyznaczonemu przez osobę, której dane dotyczą, o ile jest to technicznie wykonalne.

8.3. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do przenoszenia w następujących przypadkach:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
przetwarzanie odbywa się na podstawie zobowiązania umownego;
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8.4. Prawo do przenoszenia nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprzeciwu

9.1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Lev Ins, jeżeli dane są przetwarzane na jednej z następujących podstaw:

9.1.1 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonania oficjalnych uprawnień powierzonych administratorowi;

9.1.2 przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Lev Ins lub strony trzeciej;

9.1.3 Przetwarzanie danych obejmuje profilowanie.

9.2. Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją ważne podstawy prawne do jego kontynuowania, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego

10.1. Podczas przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, w tym w zakresie profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

10.2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, przetwarzanie danych osobowych w tych celach zostaje zakończone.

Prawo do interwencji człowieka w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

11.1. W przypadkach, w których Lev Ins podejmuje zautomatyzowane indywidualne decyzje, w tym profilowanie lub je wyklucza, które mają konsekwencje prawne dla osób fizycznych lub w podobny sposób wpływają na nie w istotny sposób, osoby te mogą zażądać ponownego rozpatrzenia decyzji z udziałem człowieka, a także wyrażenia opinii Twój punkt.

11.2. Lev Ins dostarcza osobom, które podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, istotnych informacji o stosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla danej osoby. .

CZĘŚĆ 4: PROCEDURA WYKONYWANIA PRAW OSÓB DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Podmioty danych osobowych mogą realizować uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu poprzez zgłoszenie żądania wykonania odpowiedniego uprawnienia.

12.2. Żądanie realizacji praw osób, których dane dotyczą, można złożyć w następujący sposób:

Elektronicznie na następujący adres e-mail opd@moc.sni-vel;
Na miejscu w biurze Lev Ins;
Pocztą na adres siedziby firmy Lev Ins: Sofia, 51D Cherni Vrah Blvd.

12.3. Żądanie realizacji praw dotyczących danych osobowych powinno zawierać następujące informacje:

Identyfikacja osoby - imię i nazwisko oraz PIN / numer polisy / numer klienta;
Kontakty w celu uzyskania informacji zwrotnych - adres, telefon, e-mail;
Zapytanie - opis zgłoszenia.

13.1 Lev Ins informuje o działaniach podjętych w związku z żądaniem wykonania praw podmiotów w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

13.2. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i ilość żądań od danej osoby. Lev Ins poinformuje osobę o każdym takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, wskazując przyczyny opóźnienia.

13.3. Lev Ins nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na żądanie w przypadku, gdy nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

13.4. Lev Ins może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji tożsamości osoby, której dane dotyczą, gdy istnieją uzasadnione obawy co do tożsamości osoby, której dane dotyczą.

13.5. Jeżeli wniosek składany jest drogą elektroniczną, informacje są, w miarę możliwości, przekazywane drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała inaczej.