ЗК „Лев Инс” АД с рекорден ръст на премийния приход за 2022 година

20 фев, 2023

Дружеството стана първата компания в България, обявила премиен приход над 446 млн. лв. за една календарна година

ЗК „Лев Инс” АД отчете рекорден ръст от 30% на брутния премиен приход за 2022 г., като същият достига до над 446 милиона лева. На 17.02.2023 г. на своето национално съвещание, на което присъстваха служители от цялата страна и партньори от цяла Европа, компанията обобщи финансовите си резултати за 2022 г. и подготви стратегията за 2023 г. Основната посока на развитие на дружеството в средносрочен план е свързана с развитието на доброволни застраховки, покриващи индивидуалните потребности на клиентите, както и генерирането на нови решения за сигурността на всички настоящи и бъдещи клиенти, не само в областта на физическата, но и на дигиталната сигурност.

От изнесените данни прави впечатление, че ръстът е изцяло от доброволни застраховки като задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава стабилна с минимален ръст от 0,2%. След традиционно силния за България бранш на автомобилния бизнес, най-голям дял дружеството отчита от застраховките на имущество и финансовите застраховки, след което се нареждат личните застраховки и застраховките на отговорности.

Общия размер на платените обезщетения за същия период е 171 305 хил. лв. Отново най-голям дял се пада на автомобилния бизнес, следван от застраховки имущество, отговорности и лични застраховки.

На фона на тези показатели, относително постоянен остава размерът на изплатените обезщетения по задължителната застраховка -  от изплатените  134 876 хил. лв. 68 608 хил. лв. са по щети, настъпили в България, а 66 268 хил. лв. по щети, настъпили извън територията на страната, в държави от системата Зелена карта.

В изготвената стратегия се дава превес на диверсифициране на портфейла и поставяне на приоритет извън задължителното застраховане, както в България, така и на външните пазари, където оперира дружеството в Европа. Първите резултати в тази посока вече са видими като делът на задължителната автомобилна застраховка спада от 70 на 57% за сметка на останалите видове застраховки. Така се постига и основната стратегическа цел на дружеството - предоставяне на комплексно решение за клиентите на ЗК „Лев Инс“ АД. Именно поради тази причина сред факторите за постигане на тези резултати беше идентифициран активният поход на ЗК „Лев Инс” за предоставяне на цялостни решения за физическа и дигитална сигурност. Паралелно с иновативната политика с акцент върху киберсигурността, през 2022 г. компанията увеличи активите си с 20%, като същите надхвърлиха 812 млн. лева. Дългосрочните инвестиции на дружеството са увеличени с повече от 22%. За увеличения финансов капацитет на дружеството свидетелстват и увеличените му резерви с близо 17% или около 95 млн. лв.

Акционерите и мениджмънтът на компанията заявиха своето желание да повишат финансовата стабилност на дружеството като взеха решение печалбата да се реинвестира и да се задели запасен фонд надхвърлящ 13 млн. лв., който допълнително гарантира защита на клиентите.

Като част от корпоративната стратегия на дружеството ЗК „Лев Инс” АД въвежда от началото на месец февруари индивидуален подход към всеки клиент и неговите персонални нужди. В рамките на стратегията си и поради факта, че ЗК „Лев Инс“ АД е най-големият застраховател в България, компанията разработи вътрешен модел „бонус-малус”. Това позволи дружеството да стимулира добрите шофьори, като им дава бонус от застрахователната премия. Благодарение на този модел компанията има възможност да селектира в своя портфейл клиенти с ниска щетимост и да им предложи по-добри условия за застраховане, включително и по-добра цена на застраховката. Той защитава правата и предоставя преференциални условия за добросъвестните шофьори, което води до понижение на цената за тях.

Това се случва и поради факта, че ЗК „Лев Инс“ АД залага на уникален модел за превенция и управление на риска както в България, така и в цяла Европа. Този модел няма аналог в сферата на застраховането, като показва отлични резултати, които доведоха до висок процент на разкрити застрахователни измами и позволиха спирането на нерегламентирани плащания.