Застрахователен речник

Застраховането е важна тема за обществото, защото касае ежедневието на всеки един човек по различни начини. Ако сте собственик на автомобил, например, държавата ви задължава да сключите застраховка Гражданска отговорност. Ако взимате ипотечен кредит, банките често изискват да застраховате имота си, а ако пътувате в страната и чужбина, е добре да си направите туристическа застраховка, за да сте защитени, в случай че отменят полета ви или е объркана резервацията в хотела.

Като всяка тема, свързана с финанси, и в застраховането има термини, които често звучат объркващо и неясно за повечето хора. ЗК "Лев Инс" АД винаги се е стремяла да помага на своите клиенти да взимат най-добрите решения за себе си, като им дава възможност да повишават информираността си и лесно да разбират ползите, които могат да извлекат от застраховането.

Нашият Застрахователен речник има за цел да обясни основните термини в застраховането на разбираем и достъпен език, за да подпомогне повишаването на застрахователната култура, а благодарение на нея и сигурността на хората в България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ТЕРМИНИ

Застраховане 

Дейност, при която всеки човек или фирма, които са сключили договор със застрахователна компания, могат да се възползват от обезщетение, в случаи на различни инциденти свързани с неговите имущество, информация, пътуване, стока, продукция, а дори здраве и живот. Застраховането ви помага да се чувствате по-сигурни и защитени в случай на непредвидени обстоятелства. 

Застрахователна компания 

Юридическо лице, което отговаря на определени държавни и международни изисквания, и е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност. 

Застрахован 

Застрахован е всеки човек или фирма, които по силата на застрахователен договор могат да разчита на финансово обезпечение или покритие на разходи от страна на застрахователната компания, при определени условия. 

Застраховащ 

Застраховащ е всеки човек или фирма, които сключват договор със застрахователна компания, и плащат сумата по него. Застраховащият може да сключи застраховка, както в своя полза, така и в полза на друг човек или фирма. 

Застрахователна полица

Застрахователната полица е документът, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования. В нея са описани всички покрити рискове, за които застрахователят би обезщетил застрахования, максималните стойности на обезщетенията и още различни детайли. Този документ описва условията и параметрите на застраховката, както и правата и задълженията на двете страни. Съвет: Запознайте се с детайлите по полицата непосредствено преди или веднага след издаването й, така гарантирате, че не сте пропуснали условие или особеност при завеждане на претенция за обезщетение.

Застрахователна премия 

Застрахователната премия на практика е цената на застраховката. Това е сумата, която застраховащият плаща на застрахователя, за да може да сключи застраховка според условията и покритите рискове, които си е избрал. 

Застрахователна сума

Застрахователната сума е максималната сума на обезщетението, която застрахованият би получил в случай на настъпване на инцидент, покрит от неговата полица. Тя се изчислява като комбинация от различни фактори, като например стойност на застрахованото имущество, нива на различните рискове и много други.

сравнение между застрахователна сума и застрахователна премия

Щета

За щета се счита всяко настъпило събитие, което би могло да бъде обект на обезщетение според клаузите на всяка застраховка. В случай на щета, застрахованият трябва да уведоми незабавно своя застраховател. 

Риск 

В застраховането думата „риск” се употребява основно, за да се посочат възможните видове ситуации, в които застрахованият човек или негово имущество биха могли да пострадат по различни начини. Пример за рискове са “Наводнение”, “Хакерска атака”,“Пожар”, “Кражба”, ”ПТП”, “Отмяна на полет” и много други. Осъществяването на риска обикновено не зависи от волята на застрахования. В контекста на застраховането, "риск" означава вероятността или възможността за настъпване на събитие, което може да доведе до финансови загуби или вреди 

Застрахователен риск 

Това е степента на вероятност от увреждане на имущество или живота и здравето на застрахования. За да бъде застрахователен един риск, той не трябва да може да бъде управляван от волята на застрахованото лице. 

Покрит риск 

Конкретен риск, който е описан в застрахователния договор като част от застрахователните рискове, които биха били обезпечени. При настъпването на инцидент по такъв риск, застрахователят изплаща обезщетение или ремонт, в зависимост от условията на договора. 

Изключен риск 

Събития, настъпването на които, води до реализирането на риска, но за които Застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължението да ги покрие. Съвет: Информирайте се за покритите и изключени рискове във вашия договор, за да сте подготвени в случай на застрахователно събитие, как да заведете иск и дали той е покрит.

Злополука

Събитие, настъпило не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени въздействия или причини от външен произход, е довело до телесно увреждане или смърт на застрахования.

Обезщетение

Терминът "обезщетение" в застраховането се отнася до сумата пари, която застрахователната компания изплаща на застрахованото лице при настъпване на събитие, описано като покрито в полицата. В зависимост от типа на застраховката и обстоятелствата, обезщетението може да бъде в различни размери и да бъде изплатено по различни начини.

Сертификат „Зелена карта” 

Международен сертификат, който доказва наличието на валидна автомобилна застраховка "Гражданска отговорност". Този сертификат е валиден в над 40 държави в Европа и по света. Той освобождава водача от сключването на допълнителна застраховка Гражданска отговорност във всяка от тези държави. 

Асистънс

Асистънс /Assistance/ е термин, който означава допълнителни услуги, които застрахованият получава към основната си застраховка. Подобни услуги биха могли да бъдат оказване на техническа помощ на пътя, спешни, специализирани ремонти у дома и други. 

Бонус-малус

Тази система се използва в различни видове застраховки, най-често в автомобилните застраховки, за да определи премията (цената) на застраховката за определен период. Водачите, които не предизвикват инциденти и щети получават "бонус" под формата на намаляване на премията им за следващия застрахователен период. Шофьорите, които участват в пътни инциденти или предизвикват други видове застрашаващи събития, се класифицират с „малус“. Те подлежат на увеличение на застрахователната премия поради по-високия риск, който представляват за околните.

Лимит на отговорност

"Лимит на отговорност" в застраховането се отнася до максималната сума, която застрахователната компания би изплатила по застрахователната полица, при условията по нея. Този лимит определя горната граница на финансовата отговорност на застрахователната компания по отношение на покритите рискове. В зависимост от типа застраховка, лимитът на отговорност може да се прилага към различни видове щети или събития.

Презастраховане

Презастраховането дава възможност на застрахователя да разпредели риска, свързан със застраховането между различни застрахователни компании. Тази практика се използва от застрахователите, за да се справят с големи и сложни застрахователни рискове, които при настъпване, биха могли да доведат до значителни загуби за застрахователните компании.

Регресен иск /обратен иск/

Когато застраховател изплаща обезщетение на застрахования за щети причинени от трето лице, той може да предприеме правни действия срещу този човек или организация, за да възстанови част или цялата сума, която е платил. Този процес се нарича регрес.

Самоучастие в застраховането

Терминът "самоучастие" в застраховането се отнася до сума, която застрахованият се съгласява да поеме лично от размера на щетата, в случай, че настъпи такава, а остатъкът се покрива от застрахователя. Обикновено по-високото самоучастие води до по-ниска застрахователна премия, тъй като застрахованият поема по-голяма част от риска. Повечето застраховки нямат условия за самоучастие, а при тези, които има такова, то може да бъде процент или точно фиксирана сума в застрахователната полица.

Ликвидация

Ликвидацията в застраховането е процесът, по който следва да се премине след настъпването на щета. Той покрива различните етапи - от завеждането на щетата от застрахования при застрахователя, през огледа и оценката на щетите, до определянето на застрахователното обезщетение и неговото изплащане.

ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВАНЕ

Животозастраховане

Застраховане на риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Важна особеност на животозастраховането е, че застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни, а могат да имат и спестовен характер. 

Общо застраховане

Застраховане на риска от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество. Отличителна черта на общото застраховане е, че при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща застрахователно обезщетение. Дължимата от него сума зависи от размера на получената или причинената от застрахования вреда, както и от условията, описани в застрахователния договор. В общо застраховане влизат всички видове застраховки, които не са предназначени да осигуряват здравето и живота на застрахования.

ТИПОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

Имуществено застраховане

Това направление на застраховането включва обезпечаване на жилищни или бизнес сгради и съоръжения, движимо имущество, оборудване и други, разнообразни видове, материални активи. Целта на имущественото застраховане е да предостави финансова компенсация или замяна в случай на различни събития като пожар, кражба, наводнение, буря, земетресение и други, описани в застрахователната полица.

Туристическа  застраховка

Туристическата застраховка е вид застраховка, предназначена за покриване на различни рискове и неблагоприятни събития, които могат да възникнат по време на пътуване.
Този вид застраховка осигурява финансова защита от разходи, свързани с медицинско обслужване, отмяна на пътуване, загуба на багаж и други неочаквани събития. Видовете туристически застраховки са разнообразни, като има такива, които покриват специално рисковете при планинския туризъм, други, които са полезни при пътуване в чужбина, и още много възможности.

Кибер застраховане

Този вид застраховки се грижат за щетите, които бизнесът или физическите лица могат да претърпят в резултат на злонамерени действия в дигиталния свят - кражба на данни, пробиви на системи и софтуер, заключване на информация с цел подкуп и още други кибер престъпления. Кибер застраховката помага на организациите да се справят с финансовите и репутационни последици от кибератаките.

Застраховане на отговорности

Този вид застраховки целят да покрият разходите, свързани със задълженията и отговорностите на застрахования към трети лица, за гарантирането на качеството на извършени от него услуги или произведени продукти. Този вид застраховки могат да бъдат сключвани, както от компании, така и от физически лица, които носят професионална отговорност, като адвокати, нотариуси, лекари, строители и др. Условията по тези полици и рисковете, които покриват, са много разнообразни, и могат да бъдат адаптирани спрямо индивидуалните нужди на застрахования. Застраховката е важен инструмент за защита на финансовите интереси и репутацията на фирмата или лицето, което сключва полицата.

Транспортни застраховки

Транспортното застраховане цели да осигури обезпечение на различни, потенциални загуби, които могат да възникнат по време на транспорта на товари или хора. Застраховките предоставят финансова сигурност и защита срещу различни рискове като пожари, кражби, аварии или природни бедствия. Покриват загуби или повреди на стоки по време на техния транспорт по суша, море и въздух. 

Селскостопански застраховки

Този тип застраховки защитават селскостопанския сектор от различни рискове, които могат да възникнат в процеса на производство и експлоатация на селскостопански култури и дейности. Те покриват загуби по реколтата или животните, които могат да бъдат причинени от екстремни климатични явления като суша, наводнения, градушки, и др. Селскостопанските застраховки обезпечават и потенциални загуби, причинени от повреди на селскостопански машини и оборудване, щети на постройки и съоръжения.

Застраховки Злополука

Застраховка "Злополука" предоставя защита и компенсации в случай на неочаквано събитие, свързано със злополука или нещастен случай. Тя осигурява финансова помощ на застрахованото лице или неговите наследници в случай на телесни повреди, инвалидност или смърт, причинени от нещастен случай. Обхватът на този тип застраховки е много широк може да бъде адаптиран за нуждите на конкретния човек.

Застраховка Живот

Застраховката Живот е доброволна застраховка, която осигурява финансова защита при различни рискове, свързани с живота и здравето на застрахования. Тя предоставя финансово обезпечение в случай на смърт на застрахованото лице. Този вид застраховки могат да имат и спестовен характер и да изплащат финансова премия в случай, в който лицето достигне определена възраст. Основната цел на застраховка Живот е да предостави финансова сигурност при инциденти свързани със здравето и живота на застрахования. В зависимост от застрахователната полица, финансовото обезщетение може да бъде различно за всяко застраховано лице.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Гражданска отговорност 

Застраховка, която покрива отговорността на застрахования, в случай на причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Обезщетенията се изплащат от застрахователя директно на пострадалия. Например, ако застрахованият кара автомобил и причини пътен инцидент, който повреди чуждият автомобил или имущество, застраховката за гражданска отговорност може да покрие тези щети. 

Каско

Застраховката Каско защитава корпуса на повечето превозни средства (автомобили, кораби, самолети и други). Например лекия автомобил, но без водача и пътниците, кораба без екипажа, пасажерите или товара и т.н. Най-масовата застраховка Каско е тази при автомобилите. Всеки собственик на автомобил, който има такава застраховка, може да разчита на ремонт на автомобила или обезщетение в случай на ПТП, или друг инцидент с автомобила. 

Очаквайте скоро нови термини в нашия застрахователен речник!