Застрахователен речник

Застраховането е важна тема за обществото, защото касае ежедневието на всеки един човек по различни начини. Ако сте собственик на автомобил, например, държавата ви задължава да сключите застраховка Гражданска отговорност. Ако взимате ипотечен кредит, банките често изискват да застраховате имота си, а ако пътувате в страната и чужбина, е добре да си направите туристическа застраховка, за да сте защитени, в случай че отменят полета ви или е объркана резервацията в хотела.

Като всяка тема, свързана с финанси, и в застраховането има термини, които често звучат объркващо и неясно за повечето хора. ЗК "Лев Инс" АД винаги се е стремяла да помага на своите клиенти да взимат най-добрите решения за себе си, като им дава възможност да повишават информираността си и лесно да разбират ползите, които могат да извлекат от застраховането.

Нашият Застрахователен речник има за цел да обясни основните термини в застраховането на разбираем и достъпен език, за да подпомогне повишаването на застрахователната култура, а благодарение на нея и сигурността на хората в България.

Застраховане 

Дейност, при която всеки човек или фирма, които са сключили договор със застрахователна компания, могат да се възползват от обезщетение, в случаи на различни инциденти свързани с неговите имущество, информация, пътуване, стока, продукция, а дори здраве и живот. Застраховането ви помага да се чувствате по-сигурни и защитени в случай на непредвидени обстоятелства. 

Застрахователна компания 

Юридическо лице, което отговаря на определени държавни и международни изисквания, и е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност. 

Застрахован 

Застрахован е всеки човек или фирма, които по силата на застрахователен договор могат да разчита на финансово обезпечение или покритие на разходи от страна на застрахователната компания, при определени условия. 

Застраховащ 

Застраховащ е всеки човек или фирма, които сключват договор със застрахователна компания, и плащат сумата по него. Застраховащият може да сключи застраховка, както в своя полза, така и в полза на друг човек или фирма. 

Застрахователна полица

Застрахователната полица е документът, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования. В нея са описани всички покрити рискове, за които застрахователят би обезщетил застрахования, максималните стойности на обезщетенията и още различни детайли. Този документ описва условията и параметрите на застраховката, както и правата и задълженията на двете страни. Съвет: Запознайте се с детайлите по полицата непосредствено преди или веднага след издаването й, така гарантирате, че не сте пропуснали условие или особеност при завеждане на претенция за обезщетение.

Застрахователна премия 

Застрахователната премия на практика е цената на застраховката. Това е сумата, която застраховащият плаща на застрахователя, за да може да сключи застраховка според условията и покритите рискове, които си е избрал. 

Застрахователна сума

Застрахователната сума е максималната сума на обезщетението, която застрахованият би получил в случай на настъпване на инцидент, покрит от неговата полица. Тя се изчислява като комбинация от различни фактори, като например стойност на застрахованото имущество, нива на различните рискове и много други.

сравнение между застрахователна сума и застрахователна премия

Щета

За щета се счита всяко настъпило събитие, което би могло да бъде обект на обезщетение според клаузите на всяка застраховка. В случай на щета, застрахованият трябва да уведоми незабавно своя застраховател. 

Риск 

В застраховането думата „риск” се употребява основно, за да се посочат възможните видове ситуации, в които застрахованият човек или негово имущество биха могли да пострадат по различни начини. Пример за рискове са “Наводнение”, “Хакерска атака”,“Пожар”, “Кражба”, ”ПТП”, “Отмяна на полет” и много други. Осъществяването на риска обикновено не зависи от волята на застрахования. В контекста на застраховането, "риск" означава вероятността или възможността за настъпване на събитие, което може да доведе до финансови загуби или вреди 

Застрахователен риск 

Това е степента на вероятност от увреждане на имущество или живота и здравето на застрахования. За да бъде застрахователен един риск, той не трябва да може да бъде управляван от волята на застрахованото лице. 

Покрит риск 

Конкретен риск, който е описан в застрахователния договор като част от застрахователните рискове, които биха били обезпечени. При настъпването на инцидент по такъв риск, застрахователят изплаща обезщетение или ремонт, в зависимост от условията на договора. 

Изключен риск 

Събития, настъпването на които, води до реализирането на риска, но за които Застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължението да ги покрие. Съвет: Информирайте се за покритите и изключени рискове във вашия договор, за да сте подготвени в случай на застрахователно събитие, как да заведете иск и дали той е покрит.

Злополука

Събитие, настъпило не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени въздействия или причини от външен произход, е довело до телесно увреждане или смърт на застрахования.

Сертификат „Зелена карта” 

Международен сертификат, който доказва наличието на валидна автомобилна застраховка "Гражданска отговорност". Този сертификат е валиден в над 40 държави в Европа и по света. Той освобождава водача от сключването на допълнителна застраховка Гражданска отговорност във всяка от тези държави. 

Асистънс

Асистънс /Assistance/ е термин, който означава допълнителни услуги, които застрахованият получава към основната си застраховка. Подобни услуги биха могли да бъдат оказване на техническа помощ на пътя, спешни, специализирани ремонти у дома и други. 

Животозастраховане

Застраховане на риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Важна особеност на животозастраховането е, че застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни, а могат да имат и спестовен характер. 

Общо застраховане

Застраховане на риска от унищожаване или повреждане на движимо или недвижимо имущество. Отличителна черта на общото застраховане е, че при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят изплаща застрахователно обезщетение. Дължимата от него сума зависи от размера на получената или причинената от застрахования вреда, както и от условията, описани в застрахователния договор. В общо застраховане влизат всички видове застраховки, които не са предназначени да осигуряват здравето и живота на застрахования.

Гражданска отговорност 

Застраховка, която покрива отговорността на застрахования, в случай на причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Обезщетенията се изплащат от застрахователя директно на пострадалия. Например, ако застрахованият кара автомобил и причини пътен инцидент, който повреди чуждият автомобил или имущество, застраховката за гражданска отговорност може да покрие тези щети. 

Каско

Застраховката Каско защитава корпуса на повечето превозни средства (автомобили, кораби, самолети и други). Например лекия автомобил, но без водача и пътниците, кораба без екипажа, пасажерите или товара и т.н. Най-масовата застраховка Каско е тази при автомобилите. Всеки собственик на автомобил, който има такава застраховка, може да разчита на ремонт на автомобила или обезщетение в случай на ПТП, или друг инцидент с автомобила. 

Очаквайте скоро нови термини в нашия застрахователен речник!