product category image

Помощ при пътуване в чужбина

Застраховат се туристи - индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътувания в чужбина.

За кого е предназначена застраховката?

Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица. По условията на застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се застраховат физически лица - български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно основание, за времето на пътуване или престой, извън територията на Република България. Застраховат се индивидуално, или групово физически лица на възраст до 85 години.

Териториален обхват на покритието:

Застраховката е валидна за цял свят, с изключение територията на Република България и не осигурява застрахователно покритие за застрахованите лица, които не са български граждани, в случай, че събитието настъпи на територията на държавата, чиито гражданин е застрахованият. ЗК „Лев Инс“ АД осигурява помощ на застрахованите лица, чрез асистираща компания „Корис България“.

Какви рискове покрива застраховката?

Основни (задължителни) рискове:

 • Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука, или акутно заболяване;
 • Разноски за спешно дентално лечение.

Допълнителни (избираеми) рискове:

 • Спасителни разноски;
 • Смърт и трайно намалена работоспособност, вследствие злополука;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
 • Разходи за откраднати или изгубени документи;
 • Гражданска отговорност към трети лица;
 • Правна помощ.
Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
 • Валидна за цял свят;
 • Застрахователната премия не се влияе от страната на пътуването и териториалната валидност;
 • Широк обхват на застрахователното покритие - клиентът може да избере един, няколко или всички допълнителни рискове, като има възможност да избира и размерът на застрахователната сума по избраните покрития, в зависимост от нуждите си, целта на пътуването и фин. възможности. По този начин, клиентите заплащат премия само за желаните рискове и застрахователни суми.
 • Застраховат се лица до 85 години, без да се изискват мед. Документи;
 • Застраховката може да се сключи за срок от 1 ден до една година;
 • При желание от страна клиента – осигуряваме допълнително покритие по време на любителско упражняване на зимни спортове, по обозначени маршрути и извънпистово;
 • Възможност за избор на валута – евро или долари;
 • Гарантирано 100% заплащане на направените разходи, защото е без самоучастие от страна на застрахования;
 • Денонощна помощ, чрез асистанс обслужване, на Английски език.
Цена

Застрахователната премия се изчислява в зависимост от включените в полицата застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимият данък, съгласно Закон за данък върху застрахователните премии. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, за пребиваване в чужбина, свързано с работа, за упражняване на спортове - аматьорски или професионално.

 

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Често задавани въпроси

Валидна ли е застраховката, ако си счупя крак?

Застраховката покрива разходите за лечение и/или репатриране, в следствие злополука в това число и счупен крак.