product category image

Домашно имущество и Безопасен интернет

Пакетната застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет” е предназначена за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България, както и за застраховане на домашен любимец (куче или котка) като част от домакинството.

Пакетната застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет” включва застрахователно покритие на Вашето:

Недвижимо имущество
 • жилищни сгради – къщи, апартаменти, студиа, ателиета, мезонети, вили;
 • помощни постройки, мазета, тавани, гаражи;
 • гаражи като отделна постройка (с отделен нотариален акт от основната сграда).
Движимо имущество
 • обзавеждане;
 • битова и компютърна техника, предназначени за употреба в частния живот на застрахования и членовете на неговото семейство и домакинство, намиращо се на адреса, посочен в застрахователния договор.
Домашен любимец
 • куче или котка.
Домашната интернет мрежа
 • защита от зловредни реклами;
 • защита от скриптове за обмен на телеметрични данни;
 • защита от интернет адреси, които са част от черен списък;
 • защита от сайтове с автоматизирани скриптове и препратки към интернет адреси, за които е установено, че съдържат зловредно съдържание;
 • 24/7/365 спешен телефон, при възникнала хакерска атака.
Предимства
 • застрахователно покритие за допълнителни помещения към жилището - мазе, таван, гараж;
 • сключване на застраховка без предварителен опис и оценка на имуществото;
 • разнообразни пакети с различни комбинации на покритите рискове, покрития и лимити за движимо и/или недвижимо имущество според индивидуалните изисквания на клиента;
 • 24/7 безплатен авариен асистънс за овладяване и ограничаване на настъпили застрахователни събития;
 • сключване на застраховка без прилагане на самоучастие;
 • възможност за избор на валута – лева или евро;
 • получавате защита, както за дома си, така и за домашния си любимец;
 • възможност да защитите Вашето интернет пространство в дома си, при избор на допълнителна клауза „Безопасен интернет” и/или клауза „Кибер хелп”.
Какви рискове покрива застраховката?
 • покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му, мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; сблъсък или падане от летателни апарати и части от тях;
 • буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони и дървета, градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие на природно бедствие;
 • авария на ВиК – покриват се вреди вследствие авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • щети на движимо имущество по време на транспорт при смяна на адрес /със собствен или нает транспорт /;
 • късо съединение / токов удар;
 • удар от ППС или животно, принадлежащо или под контрола на трети лица;
 • земетресение;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • пожар от злоумишлени действия на трети лица;
 • вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом за недвижимо имущество;
 • тероризъм;
 • отговорност към трети лица;
 • чупене на стъкла;
 • клауза К - Кражба, в това число:
 • „К1” – Кражба чрез взлом и кражба, извършена чрез използване на технически средства;
 • „К2” – Грабеж;
 • безопасен интернет - "Безопасен интернет" е застрахователна клауза, предоставяща покритие с лимит на отговорност до 1000 лв., и едновременно с това е превантивна мярка, ограничаваща множество зловредни въздействия, които могат да достигнат до клиента през интернет;
 • "Кибер Хелп" - осигурява експертна помощ в случай на кибер заплаха. ЗК „ЛЕВ ИНС“ предоставя на застрахованите гореща телефонна линия за обслужване и незабавна реакция от страна на квалифицирани специалисти по информационна сигурност с цел минимизиране и предотвратяване на кибер инциденти. С това покритие си гарантирате до 50 часа експертно съдействие от консултанти от Центъра по Киберсигурност (SOC) в рамките на застрахователния период;
 • домашен любимец (куче или котка) - обект на застрахователно покритие са домашни любимци /кучета или котки/ на възраст от 1 до 8 години, които са снабдени с паспорт, доказващ постоянното им пребиваване на посочения адрес и са идентифицирани с чип;
 • „Застраховай гаража си”, когато гаража е с отделен нотариален акт от основната сграда.
Покритието по застраховката включва още:

реално извършени разходи, необходими за предотвратяване на застрахователно събитие, (в т.ч. и за преместване или предпазване на застраховано имущество), както и за ограничаване или намаляване на щетите след настъпило застрахователно събитие, вкл. разноските за разчистване на отломки и остатъци от такова имущество, в общ размер до 5% от застрахователната му сума.

Авариен асистънс* за дома 0800 10 200:

Със застраховка „Домашно имущество“, ЛЕВ ИНС осигурява услуга по овладяване на аварийна ситуация от специализиран техник без заплащане на допълнителна премия.

 

  ВиК услуги (труд и материали)
  Ключарски услуги (труд и материали)
  Ел.услуги (труд и материали)
  Стъкларски услуги (труд и материали)

*Авариен асистънс за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Враца, Плевен и Благоевград и на разстояние до 30 км от тях.


Варианти на покритие:

Може да изберете различни варианти на покритие, което да отговаря на Вашите нужди и да защити недвижимото и движимото си имущество.

Често задавани въпроси

Какво мога да застраховам с „Домашно имущество и Безопасен интернет”?

Със застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет“ можете да защитите недвижимото си имущество, движимото си имущество, домашния си любимец (куче или котка), домашната интернет мрежа и гаража си, ако е с отделен нотариален акт от основната сграда.
Недвижимото имущество включва жилища (къщи, апартаменти, студиа, ателиета, мезонети, вили).
Заедно с жилището могат да бъдат застраховани и мазета, тавани, гаражи и помощни постройки само когато фигурират в документа за собственост.
Застраховката на движимо имущество включва обзавеждане, битова и компютърна техника (обзавеждане, осветителни тела, домакински електроуреди, интелигентни устройства, като автоматични противопожарни пръскачки, сензори за спиране на газ и вода, системи за сигурност, интелигентни термостати и др.; климатици, камини - сухи, с водна или въздушна риза, които не се нуждаят от вграждане, битова електроника), намиращи се на адреса, посочен в застрахователния договор.

Кои са покритите рискове?

ПОЖАР (A) – Покриват се вреди вследствие на пожар и последиците от гасенето му, мълния /гръм, светкавица/, експлозия и имплозия, сблъсък или падане от летателни апарати и части от тях.

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ (Б1) – буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони и дървета, градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие на природно бедствие;

АВАРИИ (В1) - авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
Щети на движимо имущество по време на транспорт при смяна на адрес /със собствен или нает транспорт / (В2);

КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ/ТОКОВ УДАР (В3);

УДАР ОТ ППС (пътно превозно средство) ИЛИ ЖИВОТНО, принадлежащо или под контрола на трети лица (В4);

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ (З);

КРАЖБА , в това число: грабеж, кражба чрез взлом и кражба, извършена чрез използване на технически средства (К);

ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА (С);

ПОЖАР ОТ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА (С1);

ВАНДАЛИЗЪМ И ВАНДАЛИЗЪМ ПРИ ОПИТ ЗА КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ЗА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО (С2);

ТЕРОРИЗЪМ (Т);

ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА (О);

РАЗХОДИ (Р).

ЧУПЕНЕ НА СТЪКЛА (С3)

БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ (БИ)

КИБЕР ХЕЛП

ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ – куче или котка (Д)

ЗАСТРАХОВАЙ ГАРАЖА СИ (Г)

АВАРИЕН АСИСТЪНС (АВ)

От кога се счита за действаща застраховката?

Застраховката влиза в сила след заплащането й, или ако сте избрали разсрочено плащане – след получаване на първата вноска.

За какъв период е валидна Вашата застраховка?

Застраховката е валидна за период от 1 година.

Мога ли да застраховам жилище в чужбина?

Не, застраховка „Домашно имущество и Безопасен интернет“ важи само за територията на република България

Какво трябва да направя, ако сменя адреса или имота си?

В случай, че направите промяна в своето име или адрес за кореспонденция през период, когато застраховката е активна, следва да се свържете с представител на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД и да го уведомите за направените промени.

Какво трябва да направя в случай на авария (застрахователно събитие)?

 • В случай на застрахователно събитие трябва да уведомите незабавно органите на противопожарната охрана и/или полицията и други компетентни органи, ако това е нужно, както и да се обадите на телефон 0800 15 333 или 0800 10 200, за да се регистрира събитието.
 • В срок до 3 /три/ работни дни да уведомите писмено в най-близката агенция на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД. Важно е да запазите увреденото имущество за оглед от застрахователя.
 • Срокът за уведомяване по настъпило събитие по рискът Грабеж и/или Кражба чрез взлом и кражба, извършена чрез използване на техническо средство е 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването.

Как се изплаща обезщетение?

Обезщетението се изплаща на застрахования (или ползващото лице по договора) само по банков път, в посочената от лицето банкова сметка.