product category image

Имущество на юpидически лица

Застраховат се движими или недвижими имущества, които са собственост на юридически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

За кого е предназначена застраховката?

Обект на застрахователна защита са движими или недвижими имущества, които са собственост на юридически лица или чуждо имущество, което се ползва на законно основание.

Договорът за застраховка на чуждо имущество е действителен, ако е налице одобрение от собственика на застрахованото имущество. Застрахователното покритие се предоставя само за посоченото в застрахователния договор по вид и местонахождение имущество и интерес. Застрахователното покритие за движимо имущество се предоставя само, ако то се намира в сгради на адреса, посочен в договора.

Недвижимо имущество:

офиси, бизнес сгради, малки и средни предприятия, големи индустриални предприятия.

Движимо имущество:

машини съоръжения и оборудване, компютри, аудио, видео и офис техника, стопански инвентар, материали и суровини, продукция, стоки, парични средства в каси и трезори, неонови и рекламни конструкции и всяко друго имущество, предназначено за употреба в дейността, извършвана от застрахования, намиращо се на адреса, посочен в застрахователния договор.

Териториален обхват на покритието:

застраховката "Имущество на юридически лица" осигурява защита на движимо и недвижимо имущество, намиращо се на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?
 • покриват се вреди в следствие на пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях;
 • буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение в следствие природно бедствие;
 • действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност;
 • авария на ВиК - покриват се вреди, вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • късо съединение / токов удар;
 • удар от ППС или животно;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом;
 • грабеж;
 • кражба чрез взлом или грабеж на пари, съхранявани в каси или трезори;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • пожар от злоумишлени действия на трети лица;
 • вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом за недвижимо имущество;
 • отговорност към трети лица;
 • разходи – реално извършени разходи, необходими за предотвратяване на застрахователно събитие, (в т.ч. и за преместване или предпазване на застраховано имущество), както и за ограничаване или намаляване на щетите след настъпило застрахователно събитие, вкл. разноските за разчистване на отломки и остатъци от такова имущество, в общ размер до 5% от застрахователната му сума;
 • чупене на стъкла, витрини и неонови и рекламни табели.
Защо да сключа застраховка в ЛЕВ ИНС?

Със застраховка „Имущество на юридически лица“ от ЛЕВ ИНС получавате:

 • разсрочено плащане на застрахователната премия;
 • застрахователят и застрахованият договарят застрахованата сума;
 • 24/7 безплатен авариен асистънс за овладяване и  ограничаване на настъпили застрахователни събития;
 • възможност за избор на валута – лева или евро.
Цена

Застрахователната премия се изчислява по действащата тарифа на компанията /намалена с полагащите се отстъпки/. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от желанието на клиента.

 

Авариен асистънс* за офиса 0800 10 200

Със застраховка „Имущество на юридически лица“ ЛЕВ ИНС осигурява услуга по овладяване на аварийна ситуация от специализиран техник, без заплащане на допълнителна премия.

   ВиК услуги (труд и материали)
    Ключарски услуги (труд и материали)
   Ел.услуги (Труд и материали)
  Стъкларски услуги (Труд и материали) 

*Авариен асистънс за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Враца, Плевен и Благоевград и на разстояние до 30 км от тях.

Често задавани въпроси

Мога ли да застраховам офис, който е под наем?

Застраховката "Имущество на юридически лица" може да се сключи и да бъде валидна, ако е налице одобрение от собственика на застрахованото имущество.