Условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние

СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чл.1. Настоящите условия имат за цел да регламентират предоставянето на застрахователни услуги от разстояние от страна на Застрахователна компания „Лев Инс” АД и уреждат взаимоотношенията между Застрахователна компания „Лев Инс” АД и ползвателите на застрахователни услуги, възникващи по повод предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии.  

Чл.2. Настоящите условия се прилагат при предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, когато Застрахователя и ползвателя на застрахователни при сключване на първоначален договор не са във физически контакт, а използват средство за комуникация от разстояние, както и по отношение на застрахователни договори, сключени от разстояние, които добавят нови елементи. Настоящите условия се прилагат и при заплащане на застрахователна премия през интернет страницата на Застрахователна компания „Лев Инс” АД, независимо от начина на сключване на застрахователния договор.

Чл.3. Ползвателите на застрахователни услуги и клиентите на Застрахователна компания „Лев Инс” декларират, че са се запознали с настоящите условия и ги приемат изцяло, с поставяне на отметка срещу текста „Съгласен съм с условията за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания на ЗК „Лев Инс” АД”

Чл.4. Застрахователна компания „Лев Инс“ АД предлага всички видове застрахователни услуги, за които са получили лиценз по условията на Кодекса за застраховането.

Чл.5. Предоставя се възможност на ползвателя на застрахователни услуги да сключи застрахователен договор от разстояние през интернет страницата на компанията по някои от предлаганите застрахователни продукти без физически контакт на Застрахователна компания „Лев Инс” АД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. (1) Застрахователна компания „Лев Инс” АД предоставя на ползвателя на застрахователни услуги всички документи съгласно изискванията на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и съгласно изискванията на чл.324 и следващите от Кодекса за застраховането достатъчно време преди ползвателят на застрахователни услуги да бъде обвързан от предложение или от договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, в това число, но не само:

 • име/наименование, основна дейност и седалище на застрахователя, както и всеки адрес за осъществяване на взаимоотношенията между застрахователя и ползвателя на застрахователни услуги;
 • име/наименование и адрес на представителя на застрахователя, установен в страната, в която живее ползвателят на застрахователни услуги, ако има такъв;
 • име и адрес на всяко друго лице, което има установени търговски взаимоотношения с ползвателя на застрахователно услуги във връзка с договора по чл. 6, както и информация в какво качество това лице влиза в търговски взаимоотношения с ползвателя на застрахователни услуги;
 • Единен идентификационен код на Застрахователя;
 • Адрес на надзорния орган;
 • Описание на основните характеристики на продукта;
 • Обща цена на продукта, дължима от клиента, включително всички комисиони, такси и разходи, свързани с услугата, както и всички данъци, които се заплащат чрез застрахователя; когато не е възможно да се посочи точната цена на услугата, се посочва начинът на изчисляване на цената, който дава възможност на  клиента да я провери;
 • периода от време, през който предоставената информация е валидна;
 • начин на плащане и изпълнение на услугата;
 • всички допълнителни разходи за клиента, свързани с използването на средство за комуникация от разстояние, когато те се заплащат от клиента;
 • наличието или липсата на право на клиента да се откаже от сключения договор съгласно чл. 12, ал. 1, 2 или 3 ЗПФУ; когато клиентът има право да се откаже от сключения договор, информацията включва и периода от време, през който той може да упражни своето право, условията за упражняването му, в т.ч. сумата, която клиентът може да бъде задължен да заплати съгласно чл. 13, ал. 1 ЗПФУ, както и информация за последиците за клиента от неупражняване правото на отказ от сключения договор;
 • минималния срок на договора за предоставяне на застрахователна услуга от разстояние при договори за непрекъснато или периодично предоставяне на услуги;
 • правото на страните да прекратят договора предсрочно или едностранно съгласно клаузите на договора за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние;
 • практически указания за упражняване правото на отказ от сключения договор, в които се посочва и адресът, на който да се изпрати уведомлението;
 • държавата членка или държавите - членки на Европейския съюз, чието право застрахователят сочи като приложимо при установяване на търговски отношения с клиента преди сключването на договора;
 • приложимия закон към договора за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и/или за компетентната юрисдикция;
 • езика или езиците, на които се предоставят условията на договора и преддоговорната информация;
 • езика или езиците, които застрахователят се задължава със съгласието на потребителя да използва за комуникация по време на действие на договора;
 • Информационния документ за застрахователен продукт;
 • Общи и/или Специални условия по съответния застрахователен продукт;

(2) Застрахователят предоставя информацията по начин, който не предизвиква съмнение за нейната търговска цел. Информацията се предоставя по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация от разстояние при спазване на изискването за добросъвестност на страните по търговските сделки и за защита на интересите на недееспособните лица.

(3) Когато застрахователната услуга се предоставя на територията на Република България, информацията по-горе се предоставя на български език или и на български език.

Чл.7. Чрез попълването на въпросник от страна на ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят, оценявайки нуждите на клиента, му предоставя обективна, изчерпателна и разбираема информация за застрахователните продукти, за да вземе ползвателят на застрахователни услуги информирано решение. 

Чл.8. Застрахователна компания „Лев Инс” АД ще поддържа цялата информация на интернет страницата си актуална и коректна.

Чл.9. Застрахователна компания „Лев Инс” АД се задължава да съхранява записи, че е предоставена необходимата информация на ползвателя на застрахователната услуга, който се е запознал с нея и я е приел, да документира, че е получено съгласието на ползвателя за сключване на договор от разстояние, да предоставя разписка за всяка извършена транзакция с банкова карта, да съхранява записи за транзакциите за целите на успешно реализирано плащане; да съхранява записи за сключения застрахователен договор.

Чл.10. Застрахователната компания не носи отговорност за некоректно или недобросъвестно въведени данни или съзнателно и/или несъзнателно премълчани от ползвателя на застрахователни услуги данни, като последиците се уреждат съгласно Кодекса за застраховането и Общите условия по отделните застрахователни продукти. 

Чл.11. Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за грешно въведена стойност за плащане на вноските в Web портала и за грешки, направени по време на плащане поради некоректни или неточни данни, попълнени от ползвателя на застрахователни услуги.

Чл.12. Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства, случайно събитие, кибер атаки, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, пробив в мрежовата сигурност, както и обстоятелства, които са извън контрола на Застрахователна компания „Лев Инс” АД.

Чл.13. Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за вреди, причинени на хардуера или софтуера на ползвателя на застрахователни услуги.

Чл.14. Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за вреди, вследствие на нерегламентирано използване на лични данни,  кражба, повреда, унищожаване и/или изтичане на данни, които са обект на защита съгласно българското и/или европейско законодателство.

Чл.15. Застрахователна компания „Лев Инс” не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на неточно, невярно или неправилно предоставена информация от страна на ползвателя на застрахователни услуги, независимо дали е било извършено съзнателно или несъзнателно. 

Чл.16. Застрахователна компания „Лев Инс” АД има право да променя настоящите Условия, като всяко едно изменени ще бъде обявявано на интернет страницата. При изменение, след обявяването му ползвателят на застрахователни услуги се счита уведомен за измененията в Условията. В случай че ползвателят на застрахователни услуги продължи да използва интернет страница, същият се съгласява с изменените Условия.

Чл.17. Застрахователна компания „Лев Инс” АД ще предостави допълнителна информация за застрахователните продукти, предлагани от разстояние, при поискване от страна на ползвателя на застрахователни услуги чрез посочените на интернет страницата контакти или на указания имейл адрес.

Чл.18. Застрахователна компания „Лев Инс” АД ще предостави настоящите условия на хартиен носител при поискване от страна на ползвателя на застрахователни услуги на посочен от него адрес или лично в офис на застрахователя.

Чл.19. Ползвателят на застрахователни услуги се задължава да въвежда вярна, точна и пълна информация за своите лични данни, както и за параметрите, които се изискват за сключването, изменението или прекратяването на застрахователните договори или които се изискват за използването на интернет страницата. Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за всички последици, настъпили от подаване на невярна, неточна или непълна информация.

Чл.20. Ползвателят на застрахователни услуги се съгласява, че всички вреди и последици от използването на застрахователни услуги от разстояние са за негова сметка, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.

Чл.21. Ползвателят на застрахователни услуги няма право да сключва застрахователен договор от чуждо име без изричното съгласие на застрахованото лице. В случай че ползвателят на застрахователни услуги сключва застрахователния договор в качеството си на застраховащ в ползва на трето застраховано лице, ползвателят на застрахователни услуги следва изрично да посочи при сключване на договора за застрахователни услуги от разстояние.

Чл.22. Ползвателят на застрахователни услуги няма право при ползване на интернет страницата на застрахователя и при сключване на застрахователния договор да използва чужди лични данни.

Чл.23. Ползвателят на застрахователни услуги следва да съхранява сключените от разстояние застрахователни договори, както и получените разписки за извършени плащания.

Чл.24. Ползвателят за застрахователни услуги е уведомен за наказателната и административнонаказателната отговорност, която би понесъл, в случай на използване на неистински документи, чужди дебитни и/или кредитни карти и/или чужди лични данни.

Чл.25. Ползвателят на застрахователни услуги е уведомен, че при сключване на застраховка „Автокаско на МПС” следва да предостави моторното превозно средство първоначален оглед и заснемане в пункт за заснемане на Застрахователна компания „Лев Инс” АД в 7-дневен срок от сключване на застрахователния договор.

Чл. 26. В случай че ползвателят на застрахователни услуги не изпълни задължението си по горния член, Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за всички негативни последици, които могат да настъпят.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.27. Преди сключване на договор за застрахователни услуги от разстояние клиентът има възможност да се запознае с цялата преддоговорна информация, информация за застрахователните продукти, както и цялата информация, която застрахователят е длъжен да предостави съгласно КЗ и ЗПФУ.

Чл.28. Клиентът избира застрахователен продукт, за който се предлага услугата за сключване на договор от разстояние, и следва стъпките, указани в интернет страницата за сключване на договора, като въвежда необходимата информация и параметри за изчисляване на застрахователната премия и сключване на договора за застраховка.

Чл.29. Преди да заяви сключване на застрахователен договор, Клиентът следва да се запознае с преддоговорната информация, информацията за застрахователния продукт, настоящите Условия, както и приложимите Общи и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт.

Чл.30. Преди окончателното сключване на договора за застрахователни услуги от разстояние, Клиентът задължително отбелязва, че се е запознал с всички документи и ги приема.

Чл.31. Преди окончателното сключване на договора за застрахователни услуги от разстояние, Клиентът има възможност да прегледа и провери всички въведени от него данни и да направи корекции, в случай че е необходимо.

Чл.32. Могат да бъдат използвани следните методи за плащане:

Чл.33. Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат чрез дебитна или кредитна карта чрез предоставената функционалност на интернет страницата.

Чл.34. При плащане с дебитна или кредитна карта и потвърждение на плащането Клиентът получава разписка за направеното плащане на посочен от него електронен адрес.

Чл.35. Плащане на застрахователна премия, през интернет страницата, се осъществява посредством банкови карти (дебитна или кредитна), чрез посочените в интернет страницата на Застрахователя оператори на системи за електронни плащания при осъществяване на електронна търговия, по един от следните начини:

 • за регистрирани потребители - чрез вход в Web портал с потребителско име и парола;
 • за потребители без регистрация - директно през интернет страницата на адрес.

Чл.36. Застрахователната премия се изчислява въз основа на конкретни обективни параметри от страна на Застрахователна компания „Лев Инс” АД, като не е налице субективна оценка на ползвателя на застрахователни услуги. 

Чл.37. Валутата за плащане на дължими застрахователни премии през интернет страницата е в български лева (BGN).В случай че дължимата от Клиента застрахователна премия е във валута, различна от български лева (BGN), сумата се преизчислява в лева по дневния валутен курс на БНБ.

Чл.38. След като поръчката е завършена през интернет страницата и е приета от Застрахователя, Клиентът може да получи информация за сключената застрахователна полица и приложимите към нея документи, както и препис от настоящите условия на посочения от него имейл адрес.  Получената от Клиента застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на сключен застрахователен договор, освен по отношение на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Чл.39. Договорът се счита сключен от момента на получаването на потвърждението на Застрахователя чрез електронни средства от страна на клиента.

Чл.40. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.

чл.41. При плащане на разсрочени вноски по полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, стикерът и сертификатът Зелена карта ще бъдат изпратени на адрес, посочен от ползвателя на застрахователната услуга, в срок до 3 (три) работни дни. Стойността на доставката е за сметка на Клиента и е в зависимост от индивидуалната тарифа на куриерската фирма, ползвана от Застрахователя.

Чл.42. По задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, освен дължимия данък от 2%, Клиентът следва да заплати заедно с премията и стойността на знака по чл. 10 от Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане, както и дължимите вноски към Гаранционен и Обезпечителен фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от Клиента се посочват на отделен ред в застрахователната полица. Доставката се извършва съгласно графика на куриерската фирма, като клиентът се задължава да се легитимира пред куриера и да получи полицата и всички придружаващи я документи.

Чл.43. В случай на отказ от договора в момента на доставянето на документите от куриера,  транспортните разходи са за сметка на клиента. 

Чл.44. В случай че клиентът не бъде намерен на посочения адрес в срока за доставка, не осигури достъп за доставка или откаже да получи доставката на застрахователната полица и придружаващите я документи, Застрахователна компания „Лев Инс” АД не носи отговорност за възможните негативни последици от това. Застрахователната компания не носи отговорност и при забавяне доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

Чл.45. При настъпило застрахователно събитие, претенция за изплащане на застрахователно обезщетение може да бъде подадена писмено чрез уведомление до застрахователя, посредством факс, имейл или чрез обаждане по телефон на мобилна група съгласно Вътрешните правила на ЗК „Лев Инс” АД за уреждане на застрахователни претенции, публикувани на интернет страницата на застрахователя. Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение може да бъде подадена и чрез интернет страницата на Застрахователна компания „Лев Инс” АД, следвайки указанията и стъпките за това, като претенцията се урежда в съответствие с Вътрешните правила на ЗК „Лев Инс” АД за уреждане на застрахователни претенции, публикувани на интернет страницата на застрахователя.

ОТКАЗ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

Чл.46. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ Клиентът като страна по договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора или деня, в който получи условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2, когато това става след сключване на договора.

Чл.47. Съгласно ал. 3, т. 2 на същата разпоредба правото по предходната точка не се прилага за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.

Чл.48. С приемането на настоящите Условия от ползвателя на застрахователни услуги се счита, че същият дава изрично съгласието си по смисъла на чл. 13, ал. 1, изречение 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване на правото на отказ.

Чл.49. В случай че бъде упражнено правото на отказ по чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР , Клиентът дължи на Застрахователна компания „Лев Инс” АД частта от застрахователната премия и данъка върху същата за периода, в който Застрахователна компания „Лев Инс” АД е носила риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.

Чл.50. Застрахователна компания „Лев Инс” АД се задължава да върне на клиента всички платени суми, с изключение на тези, които се дължат от клиента съгласно настоящите условия,  не по-късно от 30 дни от получаване на уведомлението за упражняване на правото на отказ. За да упражни правото си на отказ по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, ползвателят на застрахователни услуги се задължава да върне на застрахователя получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

Чл.51. В случай на отказ от застраховка е необходимо клиентът да подаде уведомление с посочена банкова сметка. Възстановяването на суми се извършва само по банкова сметка на Застраховащия.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОН

Чл.52. При използването на телефон като средство за комуникация между застрахователя и клиента за сключване на договор за застрахователни услуги от разстояние, в началото на разговора с клиента, служителят на Застрахователна компания „Лев Инс” АД следва да разкрие своята самоличност и характера на обаждането.

Чл.53. При предоставено изрично съгласие от страна на ползвателя на застрахователни услуги, служителят на застрахователя предоставя цялата необходима информация във връзка със застрахователните продукти в съответствие с Кодекса за застраховането и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Чл.54. Служителят на застрахователя изрично уведомява клиента, че може да му бъде предоставена допълнителна информация при поискване.

Чл.55. Служителят на застрахователя изрично уведомява клиента, че информацията може да му бъде предоставена на хартиен или електронен носител при поискване.

Чл.56. Преди ползвателят на застрахователни услуги да сключи договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, застрахователят го уведомява за всички условия на застрахователния договор и за процедурата за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и му предоставя информацията по чл.6 на достъпен за потребителя носител. Информацията е достъпна на интернет страницата на Застрахователна компания „Лев Инс” АД.

Чл.57. Ползвателят на застрахователни услуги има право да през цялото време на действие на застрахователния договор да получи условията на договора на хартиен носител при изрично поискване.

Чл.58. Ползвателят на застрахователни услуги може да промени използваното средство за комуникация, когато това не противоречи на застрахователния договор и е съвместимо с естеството на застрахователните услуги.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.59. Застрахователна компания „Лев Инс” АД обработва, съхранява и защитава лични данни, събрани при изпълнение на дейността му, прозрачно, законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

Чл.60. Застрахователна компания „Лев Инс” АД обработва лични данни в съответствие с европейските регламенти, българското законодателство и политиката за защита на личните данни и за целите на разпространение на застрахователни продукти, сключване на застраховки, изпълнение на задълженията по застрахователен договор и уреждане на претенции по застрахователни договори.

Чл.61. Спазват се следните принципи при обработка на личните данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.
 • Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели или цели със сходен характер и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • Личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
 • Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.
 • Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват.
 • Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

Чл.62. Застрахователят гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставени от ползвателите на застрахователни услуги. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е допустимо, когато това се изисква по силата на закона.

Чл.63. При сключване на договор за застрахователни услуги от разстояние, клиентът предоставя на застрахователя адрес на електронна поща и номер на мобилен телефон, на които ще получава съобщения от застрахователя.

Чл.64. При промяна на заявения адрес на електронна поща и/или номер на мобилен телефон клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и да съобщи за новия си e-mail адрес или телефонен номер. В случай че Клиентът не уведоми застрахователя за настъпилата промяна, всички съобщения от застрахователя се считат връчени и застрахователят не носи отговорност за последиците от това. 

ДЕФИНИЦИИ

Чл.65. „Ползвател на застрахователни услуги”/ „клиент” -  за целите на настоящите правила,  е физическо или юридическо лице, което сключва застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия, както и физическо или юридическо лице, което проявява интерес към застрахователните продукти.

Чл.66. "Средство за комуникация от разстояние" е всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на доставчика и на потребителя.

Чл.67. "Застрахован" е лицето, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен договор.

Чл.68. "Застраховащ" е лицето, което е страна по застрахователния договор. Застраховащият може при условията на застрахователния договор да бъде и застрахован или трето ползващо се лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.69. Настоящите условия се отнасят единствено до достъпа и използването на интернет страницата на Застрахователна компания „Лев Инс” АД и до сключването на договори за застрахователни услуги от разстояние, като същите не отменят и не заместват приложимите Общи и/или Специални условия към всеки отделен застрахователен продукт.

Чл.70. Правата на ползвателите на застрахователни услуги, предоставени им от Кодекса за застраховането и Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, са неотменими и не могат да бъдат ограничавани с настоящите условия.

Чл.71. Страните се уговарят, че застрахователните документи се подписват от клиента чрез квалифициран електронен подпис и този подпис ще се счита за саморъчен, ако Клиентът е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея чрез интернет страницата на Застрахователя с кредитна или дебитна карта.

Чл.72. Застрахователна компания „Лев Инс” АД е лицензирана с решение на Комисия за финансов надзор за извършване на дейност като застраховател по Раздел II от Приложение №1 от Кодекса за застраховането „Общо застраховане” и е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието с единен идентификационен код: 121130788, със седалище и адрес на управление: гр.София, общ, Столична, п.к. 1700, бул. „Симеоновско шосе” №67А.

Чл.73. Всички съобщения следва да бъдат изпращани до адрес: гр.София, общ, Столична, п.к. 1700, бул. „Симеоновско шосе” №67А; имейл адрес: info@lev-ins.com; телефон за контакт:  02 805 5333.

Чл.74. Всички спорове, породени от действието или тълкуването на настоящите Условия се разрешават  от компетентния български съд.

Чл.75. За всички въпроси, неуредени в настоящите Условия  се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и другите норми на българското законодателство.

Чл.76. Настоящите Условия са изготвени и приети в съответствие с Кодекса за застраховането, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и относимото европейско и българско законодателство, като са публикувани на интернет страницата на Застрахователна компания „Лев Инс” АД и са общодостъпни.

Настоящите Условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние са приети с Решение на Управителния съвет  на ЗК “Лев Инс” АД - Протокол от 20.10.2020г. и влизат в сила на 21.10.2020г.