product category image

Застраховка “Професионална отговорност”

За професии и дейности като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, медицинска лица, застрахователни брокери и агенти, строители, проектанти, и др., застраховка „Професионална отговорност” е задължителна по закон. Може да се сключва и за незадължителни по закон професии.

За кого е предназначена застраховката?

Застрахова се, за определена в застрахователния договор застрахователна сума, професионалната отговорност на юридически и физически лица, за вреди, причинени от тях при извършване на дейността, във връзка с която е сключен застрахователният договор и за която имат необходимата регистрация и/или правоспособност, съгласно действащото българско законодателство. Застрахователният договор за застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ, включително на лицата, които го представляват, на лицата в трудови правоотношения с него и на тези лица, на които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е възложил изпълнение и ги е включил в застрахователния договор.

Териториален обхват на покритието

Този вид застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди причинени на територията на Република България, Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство.

Какви рискове покрива застраховката?
 • сумите, които съгласно българското законодателство и при настъпване на събития, покрити по условията на застраховката, ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва да плати като компенсация за смърт, телесни увреждания, заболяване или материална щета, причинени на трети лица през срока на застраховката в помещенията или на местата за осъществяване на основната или друга посочена от ЗАСТРАХОВАНИЯ дейност, в рамките на договорените по полицата лимити (покритие на база застрахователно събитие);
 • сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени вреди или финансови загуби на трети лица, с които ЗАСТРАХОВАНИЯТ се намира в правоотношения по осъществяване на своята професионална дейност;
 • разходите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни;
 • таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение, заведено от ищеца/ищците, ако това обезщетение е дължимо по условията на полицата.
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане;
 • лихви за забава;
 • за пропуснати ползи в резултат на неизпълнение на договорно задължение;
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ заплаща в рамките на застрахователната сума (лимита на отговорност) и разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ за установяване на гражданската му отговорност, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е привлечен в процеса.
Защо да сключа застраховка “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” в Лев Инс?

Професионалната отговорност е задължителна застраховка за конкретни сектори и тя най-често се формира по стандартен начин за пазара. Различните условия при ЗК «Лев Инс» Ад са следните:  

 • Възможност за разсрочено плащане на застрахователната премия в зависимост от застраховката; 
 • Застрахователят и застрахованият договарят застрахованата сума, съобразно  законовите разпоредби; 
 • Възможност за избор на валута – лева или евро;
 • Гъвкавост при изготвяне на оферта - по-добри възможности за договаряне на лимитите на отговорност и възможност за нестандартни застрахователни решения;
 • Конкурентни тарифни условия;
 • Бързина на обслужване – при офериране, при щета, при нужда от допълнителна информация;
 • Допълнителни решения за доброволно застраховане на професионалната отговорност .

 

Цена

Застрахователната премия се изчислява по действащата тарифа на компанията /намалена с полагащите се отстъпки/. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от застраховката и зависимост от желанието на клиента.

 

 

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Често задавани въпроси

Колко струва застраховката професионална отговорност?

Застрахователната премия се определя, съгласно действащата тарифа на компанията след провеждане на индивидуален анализ на застрахователния интерес на клиента, на база попълнено предложение – въпросник.