product category image

Застраховка “Професионална отговорност”

За професии и дейности като адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, медицинска лица, туроператори, хотелиери и ресторантьори, застрахователни брокери и агенти, строители, проектанти, и др., застраховка „Професионална отговорност” е задължителна по закон.

За кого е предназначена застраховката?

Застрахова се, за определена в застрахователния договор застрахователна сума, професионалната отговорност на юридически и физически лица, за вреди, причинени от тях при извършване на дейността, във връзка с която е сключен застрахователният договор и за която имат необходимата регистрация и/или правоспособност съгласно действащото българско законодателство. Застрахователният договор за застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ, включително на лицата, които го представляват, на лицата в трудови правоотношения с него и на тези лица, на които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е възложил изпълнение и ги е включил в застрахователния договор.

Териториален обхват на покритието

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди причинени единствено и само на територията на Република България.

Какви рискове покрива застраховката?
 • сумите, които съгласно българското законодателство и при настъпване на събития, покрити по условията на застраховката, ЗАСТРАХОВАНИЯТ следва да плати като компенсация за смърт, телесни увреждания, заболяване или материална щета, причинени на трети лица през срока на застраховката в помещенията или на местата за осъществяване на основната или друга посочена от ЗАСТРАХОВАНИЯ дейност, в рамките на договорените по полицата лимити (покритие на база застрахователно събитие);
 • сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за причинени вреди или финансови загуби на трети лица, с които ЗАСТРАХОВАНИЯТ се намира в правоотношения по осъществяване на своята професионална дейност;
 • разходите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни;
 • таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение, заведено от ищеца/ищците, ако това обезщетение е дължимо по условията на полицата.
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане;
 • лихви за забава;
 • за пропуснати ползи в резултат на неизпълнение на договорно задължение;
 • ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ заплаща в рамките на застрахователната сума (лимита на отговорност) и разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ за установяване на гражданската му отговорност, когато ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е привлечен в процеса.
Защо да сключа застраховка “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” в Лев Инс?
 • Възможност за разсрочено плащане на застрахователната премия;
 • Застрахователят и застрахованият договарят застрахованата сума;
 • Възможност за избор на валута – лева или евро.
Важно!

Действащото законодателство определя задължение за сключване на задължителна застраховка „Професионална отговорност” за следните професии и дейности: адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лица, упражняващи медицинска професия, туроператори, хотелиери и ресторантьори, застрахователни посредници (брокери/ агенти), лица, извършващи охранителна дейност, регистрирани одитори, строители, проектанти, лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, консултанти и лица, упражняващи строителен надзор и др.

Цена

Застрахователната премия се изчислява по действащата тарифа на компанията /намалена с полагащите се отстъпки/. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от желанието на клиента.

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Заявете вашата застраховка "Професионална отговорност" онлайн тук.

Често задавани въпроси

Колко струва застраховката професионална отговорност?

Застрахователната премия се изчислява по действащата тарифа на компанията след провеждане на индивидуален анализ на нуждите на клиента, на база попълнен въпросник. Прилагат се и индивидуални отстъпки.