product category image

Туристическа застраховка

Застраховат се туристи – индивидуално или групово, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната им цялост при пътувания, екскурзия или почивка в Република България.

За кого е предназначена застраховката?

Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица. По условията на „Туристическата застраховка“ се застраховат физически лица - български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Р България на законно основание, за времето на морско, зимно, културно, еко, конгресен и др. вид пътуване, екскурзия  или почивка, на територията на Р България. Застраховат се индивидуално или групово физически лица на възраст до 85 години.

Териториален обхват на покритието:

Застраховката е валидна за територията на Република България за времето на туристическото пътуване.

ЗК „Лев Инс“ АД осигурява помощ на застрахованите лица, чрез договор с Български Червен Кръст.

Какви рискове покрива застраховката?

Покритите рискове по „Туристическата застраховка“ са разделени в две групи (клаузи) Туризъм и Спасяване, всяка от които осигурява защита по време на пътуване.

Двете клаузи могат да се сключат както поотделно, така и заедно. Покритите рискове са както следва:

Клауза  „Туризъм“:

 • Трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
 • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;

Клауза  „Спасяване“:

 • Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
 • Медицински разноски и /или рапатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
 • Полицата е валидна във всяка точка на страната;
 • Широк обхват от застрахователно покритие - сами избирате една или всички клаузи, както и размерът на застрахователната сума по избраните покрития, в зависимост от нуждите си, целата на пътуването. По този начин заплащате премия само за желаните рискове и застрахователни суми;
 • Застраховат се лица до 85 години, без да се изискват мед. документи;
 • Застраховката може да се сключи за срок от 1 ден до една година;
 • При желание от страна клиента осигуряваме покритие по време на любителско упражняване на зимни спортове, по обозначените за това места или извънпистово;
 • Денонощна помощ, чрез денонощен кол център обслужване, на Английски език.
Цена

Застрахователната премия се изчислява, в зависимост от включените в полицата застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимият данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, свързано упражняване на спортове, екстремен и не екстремен.

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Заявете вашата застраховка "Туристическа застраховка" онлайн тук.

Често задавани въпроси