product category image

Застраховка Карго

Една от най–разпространените застраховки на международния застрахователен пазар, е застраховката на „Товари по време на превоз”, позната още като КАРГО застраховка.

Застраховката КАРГО има за цел защита на имуществените интереси на собствениците на превозваните стоки или на лицата, носещи материална отговорност, като осигурява застрахователно покритие при настъпили пълни или частични щети на товарите, както и направени разноски по превоза.

Какво се застрахова?

Обект на КАРГО застраховката са всички видове товари: стоки, предмети, вещи, ценности, природни ресурси, животни и хранителни продукти и свързаните с тях материални интереси. Не се застраховат пощенските колети, пратки и багажите на пътниците, превозвани с транспортни средства. Застрахователната отговорност обхваща:

  • Стойността на товара;
  • Транспортните разноски (навло);
  • Застрахователната премия;
  • Очаквана печалба;
  • Мито и др.

Застраховани по КАРГО застраховката могат да бъдат юридически или физически лица, които искат да защитят своите материални интереси, свързани с превозваните стоки. Застраховката може да бъде сключена и от лице, различно от собственика на стоката при положение, че е пряко свързано с процеса на транспортиране (дистрибутор, спедитор и др.) на товара обект на КАРГО застраховката, и че полицата бъде сключена в полза на трето лице, което в случая ще бъде собственика.

Къде е валидна застраховката? 

Застраховката КАРГО от Лев Инс е валидна, в цял свят.

Какви рискове покрива застраховката?

КАРГО застраховката може да предложи много варианти на застрахователна защита – от минимално покритие до включването на специални клаузи. Това зависи от желанието на Застрахования и премията, която е готов да заплати, както и от преценката на Застрахователя. При определяне обхвата на покритието, Застрахователят се съобразява с направената оценка на риска на база предоставената му информация за клиента, транспортната фирма, товара, маршрута и условията на превоз/опаковка, температурен режим, влажност, специфични изисквания при превоза на товара и др.

ЗК „ЛЕВ ИНС” осигурява застрахователна защита съгласно най-известните и прилагани КАРГО клаузи на международния застрахователен пазар:

Institute Cargo Clauses /А/ - 1.1.82 или Институтска Карго Клауза /А/ – пълно покритие.

Институтската Карго Клауза /А/ осигурява най-широк обхват на покритие, с изключение на тези рискове, посочени като изключени в клаузата и в Общите условия. По Карго Клауза /А/ са покрити всички рискове по време на превоза, като:

  • пълна или частична липса на товара;
  • пълна или частична повреда на товара;
  • счупване, смачкване, разпиляване и др.

Покриват се разходите при обща авария и спасителните разноски, разпределени или определени, съгласно договора за превоз, или по силата на издаден диспаш.

По тази клауза обикновено се застраховат всички видове товари, но само ако са опаковани в каси, чували, сандъци, кашони и други видове опаковки. Не се застраховат товари в наливно и/или насипно състояние, превозвани в танкери и/или авто и ж.п. цистерни, или други специализирани контейнери.

Institute Cargo Clauses /В/ - 1.1.82  Институтска Карго Клауза /В/ – частично покритие

Institute Cargo Clauses /С/ - 1.1.82 Институтска Карго Клауза /С/ – минимално покритие.

Тези две клаузи осигуряват по-ограничена застрахователна защита, като покриват загуби и щети по товари – пълни или частични, в резултат на определени рискове, изброени в клаузите. Разликата между Клаузи /В/ и /С/ е в броя на рисковете, които се покриват. По тези клаузи обикновено се застраховат товари в наливно и/или насипно състояние, превозвани в танкери и/или авто- и ж.п. цистерни, или други специализирани контейнери. Изключените рискове са същите, както и при Клауза /А/.

Клаузите /А/, /В/ и /С/ не покриват военни рискове и стачки. Те се покриват допълнително по условията на Institute War Clauses /Cargo/ - 1.1.82, Institute Strikes Clauses /Cargo/ - 1.1.82 по искане на клиента, след получено разрешение от ЦУ и срещу допълнително платена премия. Военните клаузи не покриват рисковете “въоръжен грабеж” и „пиратство”.

Цена

Застрахователната премия се изчислява по действащата тарифа на компанията /намалена с полагащите се отстъпки/. Застрахователната премия може да се плати еднократно или разсрочено, в зависимост от желанието на клиента.

 

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Често задавани въпроси

Какъв товар мога да застраховам със застраховка КАРГО?

Застраховат се всички видове товари: стоки, предмети, вещи, ценности, природни ресурси, животни и хранителни продукти, с изключение на пощенските колети, пратки и багажите на пътниците, превозвани с транспортни средства.