product category image

Застраховка "Трудова Злополука"

Задължителна застраховка „Трудова Злополука" се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „трудова злополука” /ДВ бр.15/17.02.2006 г. последно изменена бр. 5 от 19.01.2010 г.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката e предназначена за работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, които принадлежат към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Какво покрива застраховката?

Застраховката осигурява защита на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опастност за живота и здравето им.

Задължителна застраховка „Трудова Злополука" включва следните покрития:

  • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука;
  • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
  • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука.

Минималната застрахователна сума за риска смърт и трайно намалена работоспособност вследствие трудова злополука е 7-кратния размер на годишната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката. Минималната застрахователна сума за риска временна неработоспособност от трудова злополука е размерът на месечната брутна заплата на работниците и служителите към момента на сключване на застраховката.

Застраховката задължително покрива посочените рискове, настъпили вследствие събития (трудови злополуки) по чл.55, ал.1 от КСО:

Допълнителни покрития:

  • Разширяване на покритието и за трудова злополука по чл.55 ал.2 от КСО;
  • Временна неработоспособност от трудова злополука с по-висока застрахователна сума;
  • Разширяване на покритието с валидност и за чужбина.
Кога се сключва застраховката?

Застраховката се сключва от работодателя за всяка календарна година. Срокът не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България. Срещу заплащане на допълнителна премия, покритието може да се разшири и за чужбина.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс?
  • Дружеството предлага широк обхват на застрахователните покрития;
  • Застраховката може да се сключи като индивидуален или групов договор;
  • Гарантирано 100% плащане, защото е без никакво самоучастие от страна на застрахованите лица.

Застрахователната премия (цената) на застраховка „Трудова злополука” в  ЗК „Лев Инс” АД може да бъде разсрочвана на вноски, в зависимост от договореността между страните.

Безплатен денонощен телефонен асистънс

0800 10 200

Често задавани въпроси

Как се застраховат лица, постъпили на работа след влизането в сила на полицата?

Промени в договора могат да се правят. Застраховащият уведомява Застрахователя за настъпили промени в списъчния състав на застрахованите лица, въз основа на която информация ЗК „Лев Инс” АД издава Добавък.

Застраховката може ли да се сключи за работници и служители от Министерство на вътрешните работи или Министерство на отбраната?

Не, те са застраховани на друго основание за риска „злополука”.