product category image

Застраховка Отговорност на Туроператора

Застраховка „Отговорност на туроператора” е задължителна за всеки туроператор, съгласно чл. 61, ал. 2, т. 4; чл. 97, ал. 1 и следв. от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди на потребители на организирани групови и индивидуални туристически пътувания, вследствие на неразплащане с негови контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всички туроператори, които са регистрирани или предстои да се регистрират за извършване на туроператорска дейност, съгласно Закона за туризма.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителите на организирани или индивидуални туристически пътувания, вследствие неплащане от страна на туроператора към негови контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност, а именно:

  • възстановяване на платените от потребителя суми по договори с туроператора, преди започване на пътуването;
  • заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените в договора услуги;
  • заплащане на разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
  • заплащане на разноски за уреждане на претенции, направени с изрично писмено съгласие на застрахователя.
Кога се сключва застраховката? 

Застраховката „Отговорност на туроператора“ се сключва ежегодно от регистрираните по реда на Закона за туризма туроператори, за срок от една година и се представя пред Министерството на туризма в срок от 30 дни, преди изтичане на предходната застраховка.

Къде е валидна застраховката? 

Застраховката се сключва за дейността на туроператори - юридически лица, регистрирани в Р. България, независимо от местопребиваването на пътуващите, мястото на заминаване или на продажба на туристическия пакет.

Защо да сключа застраховка в Лев Инс? 
  • Конкурентни ценови условия в съответствие с индивидуалните договорености и съобразно законовите лимити на отговорност;
  • Без прилагане на самоучастие;
  • Прецизна оценка на риска и индивидуален подход.

 

Безплатен денонощен телефонен аститънс 

0800 10 200

Често задавани въпроси

Кой изисква застраховката?

Застраховката се изисква от Министерството на туризма и следва да бъде представяна от всеки регистриран туроператор или от такъв, на когото му предстои регистрация. За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма подават до министъра на туризма заявление-декларация за извършване на туроператорска дейност, включително когато дейността ще се извършва само по електронен път, като към заявление-декларацията прилагат копие на предварителен договор за застраховката.

Как се определя цената за застраховката?

Цената на застраховка „Отговорност на туроператора” се изчислява на база лимит на отговорност, определян спрямо деклариран годишен оборот (декларираният оборот включва само приходите от продажба на туристически пакети на пътуващи и не включва оборотите от продажба на туристически пакети към други туроператори) за предходната финансова година и наличие или не на чартърни полети в продаваните туристически пакети, както и според индивидуалната оценка на риска за кандидата за застраховане.

Какво не се покрива?

Застраховката не покрива изплащането на обезщетения в следните случаи:

  • Дейност на застрахования в качеството му на туристически агент;
  • Разлика в качеството между туристическите услуги, съгласно договора за организирано пътуване с потребителя, и фактически предоставените по време на пътуването;
  • Обезщетения за вреди и лихви, произтичащи от неизпълнение на договорни задължения на застрахования към негови кредитори.